Fremdrift 

Som nevnt i tidligere utsendt nyhetsbrev er strekningen fra Stasjonsveien–Gauselvågen lyst ut. Vi holder nå på med en dialogfase med utvalgte entreprenører. Dialogfasen har pågått siden oktober 2021 og vil pågå til slutten av januar 2022. Deretter utarbeider entreprenørene et endelig tilbud som de leverer mot slutten av februar 2022. Vi forventer at vi signerer kontrakt med valgt entreprenør i slutten av april 2022.

Planlagt byggestart etter sommerferien 2022

Når vi har signert kontrakt med valgt entreprenør skal de begynne å planlegge byggefasen. Det betyr at det går noe tid fra kontrakt er signert, til byggestart. Hvis alt går etter planen, starter vi å bygge etter sommerferien 2022.

Entreprenøren starter trolig opp med forberedende arbeid når kontrakten er signert. Det kan være å rive bygninger, opparbeide riggområder og etablere midlertidige omkjøringsveier. Nærmeste naboer vil bli varslet hvis slike arbeider starter opp før sommerferien. 

Videre informasjon

Vi sender ut nytt nyhetsbrev når kontrakt er signert, med mer informasjon om oppstart. Nyhetsbrevet sender vi ut til berørte grunneiere og naboer som blir berørt av anleggsarbeidet. Grunneiere som blir direkte berørt på sin eiendom blir varslet før arbeidet starter opp på deres tomt. Ta gjerne kontakt på e-post eller telefon hvis du har spørsmål. Vi er også tilgjengelig for befaring på eiendommen din. Følg gjerneBussveien på Facebook for jevnlige oppdateringer. 

Vi i prosjektet benytter anledningen til å ønske alle en riktig god jul!

Med vennlig hilsen

Stine Reed

Nabokontakt