Styret i HPV trekker seg…

Hinna Park Velforening hadde årsmøte tirsdag 9. april. Her valgte hele styret å trekke seg. Grunnen til dette var et forslag fra Sameiene B11, B 12 og B 13 med følgende ordlyd: «Hinna Park Velforening er imot reguleringsendring av tomt 01. Tomten må brukes til noe allmennyttig / friareal for bydelen Hinna Park».

HPV vil melde dette i den offentlig høring når denne legges frem.»

Dette ble vedtatt og det kunne ikke nåværende styre stille seg bak  fordi det strider mot våre prinsipper om at «mangfold og samhandling skaper en levende og trygg bydel» og styret valgte derfor å trekke seg fra kommende arbeidsoppgaver i HPV.

Der ble oppnevnt et interimstyre i HPV som vil fungere inntil nytt styre blir valgt. Info følger..

Styret i Hinna Park Velforening vil takke alle for mange gode år til beste for bydelens beboere og bedrifter.

Hilsen Styret i

Hinna Park Velforening

Vei ved Laberget stenges for gjennomkjøring

Mandag 08. april blir veien mellom Laberget og Jåttåvågveien stengt for gjennomkjøring. Stengingen skjer i forbindelse med opparbeidelse av nytt arbeidsområde. Det blir etablert snuhammer i enden av veien.

Bildet viser nytt arbeidsområde i rødt, snuhammer og gul stiplet linje viser hvor gang og sykkelsti vil bli.

Forskjønning..

GLAD MELDING:

HPV arbeider kontinuerlig med forskjønning av Hinna Park. I dag fikk vi klarsignal fra Stavanger kommune om å erstatte evig-grønt med sommerplanter i den nye rundkjøringen øst for SRBank Arena. Takker Einar M Jensen og Trygve Petter Nilsen i SK for supert samarbeid. Neste utfordring er «Scenerommet» mellom jernbanen og Ostehuset.

Kaiprosjektet i Hinna Park nord..

Det skrider fremover med kaiprosjektet og ferdigstillelsedato er fremdeles i slutten av mai.

Mye av gjenstående arbeid er steinplastring ute i sjøen, et arbeid dere kan følge daglig med noen lengre arbeidsdager.

Når maskinfører er ferdig i vestre del av kaien, så fortsetter han i øst langs det som i forbindelsen med utbygging av Odden skal bli et fint grøntområde.

Videre pågår arbeidet med kaien der neste runde med støpearbeid blir mandag 11. mars. Da vil Vest Betong etter planen arbeide utover kvelden.

Dette er ikke spesielt støyende arbeid, men lyskastere vil stå på etter mørkets frembrudd og frem til arbeidet er avsluttet.

Etter dette gjenstår en dag med et noe mindre støpearbeid , men dato er ikke bestemt.

Kaiprosjektet ved Skråtårnet  – status og forlenget arbeidstid.

Det går fremover med kaiprosjektet, men vi har hatt flere utfordringer blant annet knyttet til eksisterende ledninger som nå forlenges ut i ny fylling under den nye kaien.I den forbindelse har vi møtt på en ekstra utfordring med den siste ledningen, PE 1600, i vestsiden av kaien. Alle arbeider med fylling i sjø skulle vært ferdigstilt medio januar da siltgardinene med de blinkende lysene må fjernes innen utgangen av måneden. På grunn av arbeidene med PE 1600 så har vi fått tillatelse fra Statsforvalteren til å fortsette arbeidene med denne ledningen ut februar, da med en ny, lokal siltgardin rundt det berørte området. Ledningsarbeidet er en krevende operasjon og Vest Betong, som bygger kaien, har satt sine arbeider på vent i påvente av dette. For å forsere arbeidene noe så ønsker Stangeland Maskin å forlenge arbeidsdagen med en time, utover støyforskriftens definerte dagtid, kl 07-19, med arbeid frem til kl 20. Støymålinger viser at målt støynivå på dagtid både ligger under støyforskriftens anbefalte støygrense for arbeider på dagtid og på kveldstid, definert som kl 19-23. Vi er således innenfor gjeldende retningslinjer for bygge- og anleggsstøy. Når det gjelder bruk av lys så vil vi beklage den ulempe det har medført med at flomlys har blitt stående på utover arbeidsdagens slutt, noe entprenøren har skjerpet inn og har fokus på. Skulle det oppstå situasjon der lysene ikke er slått av, så er det fint om dere tar kontakt.

Tove Marie Sandvik, Tove.marie.sandvik@stavanger.kommune.no

Stavanger utvikling KF

Nattarbeid ved Hinnavågen 18-20. januar

Natt til lørdag 20. januar blir det støp av brodekke på broen som skal gå over jernbanen i Hinnavågen. Arbeidet må utføres på natt da det er arbeid over jernbanen, og må utføres uten togtrafikk. Dette arbeidet kan føre til støy, og vi beklager ulempene. Det vil også være behov for forebyggende arbeid natt til fredag 19.januar. Det forebyggende arbeidet vil ikke medføre særlig støy.

Arbeid ved Hinnavågen natt til fredag 05. januar-mandag 08. januar

Det blir nattarbeid fra natt til fredag 05. januar til mandag 08. januar ved jernbanen i Hinnavågen. Vi skal skyve forskalingsformen (det store blå stål-fagverket) til neste søyle på andre siden av jernbanen. Arbeidet må gjennomføres når det ikke er trafikk på toglinjene, og vi benytter oss av planlagt helgestenging av jernbanetrafikken. 

Gang- og sykkelsti vil i denne forbindelsen bli lagt om i området fra onsdag 03. januar til fredag 12. januar.

Bildet viser arbeidsområde i rødt.
Bildet viser hvor gang- og sykkelsti blir lagt om.

Hinna Optikk gjør mer enn bare å selge briller…

Vi på Hinna Optikk ønsker å være en optisk butikk og klinikk som engasjerer oss i bydelen. Både med å tilby synsundersøkelser og gode produkter, men også å dele kunnskap og skape aktiviteter.

Vi har siden vi åpnet i oktober deltatt på stand på fotballcup med fokus barn og syn, juleverksted for barn, hatt mini foredrag i butikk på «syn under og etter fødsel», «tørre øyne-foredrag» med grunner til tørre øyne og hva man kan gjøre ved forskjellige tilstander. Og så har vi planer om mye aktivitet til våren.

Vi ønsker også å tilby bedrifter og borettslag bedrift-tilbedrift avtaler som gir rabatterte priser på enkelte tjenester og varer.