Stasjonsveien–Gauselvågen..

Bussveien på denne strekningen blir for det meste egen trasé for bussen, med fortau og sykkelfelt på sidene. Prosjektet omfatter også kulvert for biltrafikk, én i nord, og en rundkjøring under bakken i sør. Prosjektet skal være ferdig bygget i løpet av 2026.

Legger om trafikken ved Austtunsletta

Fredag 03. november vil vi legge om trafikken ved Austtunsletta. Trafikken legger vi om i løpet av kvelden, når ettermiddagsrushet er overstått. I dette området har vi det siste året etablert ny undergang for gående og syklende som vi åpnet for gjennomgang 10. oktober. Nå er arbeidet med å rive den gamle undergangen ferdig, og trafikken legges om for å kunne etablere ramper ned/opp fra rundkjøring i konstruksjonen under bakken. 

Mindre trafikkomlegging i Jåttåvågen

Onsdag 01. november blir det en mindre trafikkomlegging i Jåttåvågen. Omleggingen skjer i forbindelse med opparbeiding av nytt arbeidsområde. 

Pelearbeidet ferdigstilles  mandag 30. oktober, men meisling av gamle betongelementer gjør at det dessverre ikke blir stille.

Da kan vi med glede informere om at pelearbeidet ferdigstilles mandag formiddag. Sluttfasen av dette arbeidet gikk heldigvis raskere enn forutsatt.

Dette betyr at vi nå går inn i en ny fase av prosjektet, men dessverre fremdeles med støyende arbeider.

Det var, som dere kjenner til, stor anleggsvirksomhet i Jåttåvågen og entreprenøren finner mange gamle, solide betongelementer (dekker, kranfundament, kaielement  mv) på og under bakken. Dette må bort når det skal bygges nytt med blant annet vann- og avløpsledninger, vei, torg og park til den nye bebyggelsen.

Dagens kaifront består av et langt betongelement som må fjernes og det dukker fremdeles opp noen mindre betongelementer andre steder på området. Den støyende meislingen gjøres for å dele opp betongelementene før de kan klippes for dermed å skille ren betong, som kan gjenbrukes, fra armeringsjernene, som gjenvinnes.

Dette gir beklageligvis perioder med mye støy og entreprenøren kan per i dag ikke si noe om hvor lang tid det vil ta. Arbeidet igangsettes onsdag 1. november.

Vest Betong er ellers godt i gang med å produsere elementene til den nye kaien. Disse vil bli heist på plass utover senhøsten og vinteren.

Stangeland Maskin jobber både med ledningsanlegg og med utfyllingsarbeidet i sjø, og vil om kort tid gå i gang med plastringsarbeidet som utgjør selve overflaten av fyllingen.

Igjen – takk for tålmodigheten. Det blir fint til slutt!

Dersom du har spørsmål om anleggsarbeidet, kan du kontakte Stavanger utvikling KF v/Tove Marie Sandvik på e-post: tove.marie.sandvik@stavanger.kommune.no

Onsdag 1.november legger vi om gang- og sykkelsti ved Diagonalen:

Onsdag 1.november legger vi om gang- og sykkelsti ved Diagonalen. Vi skal begynne utbygging av bussveien på denne strekningen, og første steg er å stenge eksisterende undergang under Diagonalen ved Jåtten. Det åpnes ny undergang under Diagonalen ca. 150 meter lenger nord som skal benyttes til gang- og sykkeltrafikk fremover. Når rundkjøring under bakken er tatt i bruk og arealet over rundkjøring er opparbeidet i 2026 kan en velge å krysse Diagonalen på bakkeplan. Endringen som nå gjøres kan medføre noe lengre avstand for personer i området frem til 2026. .Vi vil minne om at skolegården ved Jåtten skole ikke skal brukes for gjennomgang. Ny gang- og sykkelsti vil bli godt skiltet i området.

Bygging av kai ved Skråtårnet – varsel om arbeid lørdag 21. oktober.

Stavanger utvikling vil informere om at det vil pågå arbeid med kaien lørdag 21. oktober.

Seabroker vil kappe peler, men informasjon fra entreprenør er som forrige gang at det ikke skal være støyende arbeid

Arbeidet må utføres i periode med lavvann og vil pågå i tidsrommet fra kl 08.30 -15.

tove.marie.sandvik@stavanger.kommune.no

default

Det pågår mye støyende arbeid på kaiprosjektet.

Entreprenørene gjør en veldig godt jobb for oss på kaiprosjektet, men når det gjelder pelearbeidet er det er dessverre ikke til å unngå at dette er og blir et arbeid som er mer støyende enn vi forutsatte. Vi beklager dette. I de første ukene gikk alt etter planen med nedsetting av ca to peler per dag, men vi er nå kommet i et område med mer kompakte og faste masser enn det vi forutså basert på grunnundersøkelsene. Dette betyr at entreprenøren må  slå flere slag per pel for å få dem ned, noe som tar lenger tid og gir et annet støybilde. I tillegg er det slik at mer tid per pel gjør at vi ikke blir ferdige med pelearbeidet i løpet av oktober og at det ifølge revidert fremdriftsplan vil strekke seg til midten av november.

Arbeidstiden for støyende arbeider i sjø er som tidligere informert fra kl 07-16, mandag -fredag. Det er montert støymåler på Laberget 96 og den viser at vi ligger noe over grenseverdier for tillatt støynivå på dagtid. For å imøtekomme grenseverdier/støykrav kunne vi redusert arbeidstiden per dag, men da med den konsekvens at ferdigstillelsesdato for pelearbeidet ville blitt enda senere. En utsatt ferdigstillelse av arbeidene i sjø, med forlenget peleperiode, vil også utfordre andre krav vi har til byggearbeidet.

Den totalte byggeperioden for prosjektet med arbeider i sjø og på land vil pågå frem til mai 2024.

Vi er veldig takknemlige for den tålmodighet og velvilje dere har vist til nå, og ber og håper på forståelse for den støy og ulempe som pågående arbeider, med forsinket fremdrift medfører.

Dersom det er spørsmål kan dere kontakte prosjektleder i Stavanger utvikling, Tove Marie Sandvik, per e-post: tove.marie.sandvik@stavanger.kommune.no

Åpner ny undergang ved Austtunsletta

Tirsdag 10. oktober legger vi gang- og sykkelveien gjennom ny undergang ved Austtunsletta. Vi legger om i løpet av kvelden når ettermiddagsrushet er overstått. I midten av september la vi om trafikken i området slik at vi kunne etablere midlertidige gang- og sykkeladkomster til den nye undergangen. Alle gangveier blir opplyst, og det kommer lyslenker i undergangen.

Her kan du lese mer: : https://www.rogfk.no/vare-tjenester/vei-og-kollektivtransport/bussveien/prosjektinformasjon-og-veiarbeid/stasjonsveien-gauselvagen/

Bygging av kai ved Skråtårnet – varsel om arbeid lørdag 7. oktober

Stavanger utvikling vil informere om at det vil pågå arbeid med kaien lørdag 7. oktober.

Seabroker vil kappe peler, men informasjon fra entreprenør går ut på at dette ikke skal være støyende arbeid

Arbeidet må utføres i periode med lavvann og vil pågå ca fra kl 9-15.

Håper på forståelse for at dette arbeidet må utføres i helg, utenom øvrig arbeid med bygging av kaien.

Med vennlig hilsen

Tove Marie Sandvik

Prosjektutvikler

default