Måned: juni 2023

Nytt om anleggsarbeidet i Jåttåvågen – åpning av Gandsfjordruta.

Stavanger utvikling KF utvikler Jåttåvågen/Hinna Park 2 sammen med OBOS, Entra og Camar.

Vi har ansvar for utbygging av hovedinfrastrukturen i området med veier, ledningsanlegg og grøntområder.

Fredag 16. juni åpner veianlegget oppe ved jernbanen og Søstrene Hinna. Da kan syklister og fotgjengere igjen bruke Gandsfjordruta for ferdsel gjennom Jåttåvågen.

Det er bygd ny undergang, og det vil igjen bli åpnet for gjennomgang til Boganesveien.

Aktiviteten rundt Skråtårnet og turveien er stor.

Byggingen av nytt avløpsanlegg, Avløp Hinna, godt i gang.  Anlegget vil gå over flere år og skal gå fra Hinna sentrum og avsluttes med ledning ut i Gandsfjorden.

Når arbeidet med sjøledningene starter vil  badstuene bli flyttet ned til Hinnastranden.

Oppstart bygging av ny kai, sjøfylling og ledningsanlegg sør for Skråtårnet er nært forestående og vil pågå frem til våren 2024. Dette anlegget vil dessverre ha støyende aktivitet, men restriksjoner satt av Statsforvalteren for blant annet arbeidstidsbestemmelser vil bli fulgt.

Total aktivitet nede ved sjøen gjør at vi dessverre i en periode frem til disse anleggene er ferdigstilt må stenge turveien rundt Skråtårnet for gjennomgang. Det vil bli mulig å gå inn på del av turveien, fra Hinnastranden.

Vi ber om forståelse for de ulemper som anleggsarbeidet påfører dere som brukere av området, og anmoder om at dere tar kontakt for spørsmål om arbeidet.

Dere kan lese mer om anleggsprosjektene i Jåttåvågen her: Jåttåvågen / Hinna Park 2.0 – Stavanger Utvikling KF (stavanger-utvikling.no)

Siste fra Bussveien:

Mandag 05.06 reduserer vi til ett kjørefelt for kjørende som skal inn til Jåttåvågen under jernbanen. I dette området skal vi legge ny fjernvarme/fjernkjøling og vi må derfor lage plass for arbeidsområdet. Det vil fremdeles være to kjørefelt ut ifra området. Gang- og sykkelsti på sørsiden vil fortsatt være åpen for gående og syklende. Denne endringen forventer vi skal vare frem til slutten av juli.