Forfatter: Hinna Park Velforening (Side 1 av 15)

Hinna Park Velforening inviterer til informasjonsmøte for medlemmer og beboere i omegn

Sted: Jåtten videregående skole

Dato: 19. juni 2024

Kl: 18-20

Agenda for møte: Utbygging Nord, utbygging av grøntareal – tomt 01 og Bussveien.

  • Rogaland fylkeskommune presenterer planer, status og fremdrift av bussveiprosjektene i bydelen.
  • Det er store planer for utbygging av Hinna Park Nord og det vil bli gitt en orientering om kommende byggeprosjekter.
  • Stavanger kommune planlegger å bygge på grøntareal på tomt 01.  Det planlegges et stort bygg. Det vil gis en orientering om planene, og konsekvenser for nærområdet eks. vidsyn til sjøen for turgåere, skolevei, parkering, reduksjon av grøntareal, trafikk/tung trafikk og bygningsomfang. Årsmøte vedtok å jobbe for at tomten benyttes til allmenheten/friområde. Høringsfrist 29.06.2024.

Epostadr: planinnspill@stavanger.kommune.no, og husk å oppgi bostedsadressen din. Det er også mulig å si din mening på mittinspill.no

Hvis du ønsker å vite mer om sakene så bør du komme på møtet.

English version

Hinna Park Welfare association invites you to an information meeting for members and residents in the area. Place: Jåtten High School, date 19. june 2024 At: 18-20

Agenda for the meeting: Development North, decommissioning of green areas and Bussveien.

  • Rogaland fylkeskommune presents plans, status and progress of the bus road projects in the area.
  • There are major plans for the development of Hinna Park Nord and information will be given on upcoming construction projects.
  • Stavanger kommune plans to build on green space on plot 01. A large building is planned. A briefing will be given on the plans, and consequences for the local area, e.g. wide view of the sea for walkers, school road, parking, reduction of green space, traffic/heavy traffic and building scale. The annual meeting decided to work to ensure that the plot is used for the public/free area. Hearing deadline 29.06.2024.
  • Email address: planinnspill@stavanger.kommune.no and remember to state your residential address. It is also possible to express your opinion at mittinspill.no

The meeting will be held in Norwegian but bring an interpreter if necessary.

Hinna Park Velforening infomøte 19. juni 2024

Trafikkomlegging i Scenerommet (Jåttåvågveien)

Onsdag 12. juni blir det midlertidig trafikkomlegging i Jåttåvågveien. Den andre kjørebanen som går vestover, blir flyttet inn i det andre bussfeltet. Omleggingen skjer i forbindelse med opparbeidelse av kjørefelt, sykkelstier og sidearealer. 

Denne omleggingen vil bli liggende til sidearealene er ferdigstilt slik at veien og gangarealet kan legges tilbake der det skal gå i permanent situasjon.

Det blir ingen endring av gang- og sykkelsti

Hinna Park Omlegging

Trafikkomlegging i Scenerommet (Jåttåvågveien).

Tirsdag 04. juni blir det midlertidig trafikkomlegging i Jåttåvågveien. Kjørebanen som går østover blir flyttet inn i midten i det ene bussfeltet. Omleggingen skjer i forbindelse med opparbeidelse og ferdigstillelse av kjørefelt, sykkelsti og sidearealer hvor trafikken går i dag.

Om ca. 2 uker vil også det vestgående kjørebane bli flyttet inn i bussveien.

Det blir ingen endring av gang- og sykkelsti og nedkjørsel til parkeringskjeller blir opprettholdt.

Informasjonsmøte planer om bofellesskap

Stavanger kommune inviterer til informasjonsmøte, for berørte og interesserte, om plan 2828 – detaljregulering for bofellesskap i Jåttåvågen – Hinna kommunedel

Onsdag 29.05.2024 kl. 16.00-18.00.

Møtet avholdes i kantinen i Olav Kyrres gate 23.

Høring av plan 2828 – detaljregulering for bofellesskap i Jåttåvågen – Hinna kommunedel

Utvalg for by- og samfunnsutvikling behandlet planen i møte den 02.05.2024, og vedtok å sende den på høring. Se vedlagt oversiktskart der planområdet er markert. Formålet med planen er å regulere et offentlig bofellesskap for 8 beboere med døgnbemanning, på gnr/bnr 16/1539, Laberget- reguleringsplan 2313. Området skal reguleres til offentlig tjenesteyting med seks tilhørende parkeringsplasser i Laberget gate. Den sørlige delen av planområdet skal reguleres til offentlig park.. Reguleringsplanen kan ha betydning for deg som grunneier/nabo. Også leietakere og andre som har rettigheter til bruk av eiendommen kan bli berørt, og grunneier har plikt til å varsle disse. Alle dokumentene til denne plansaken finner du elektronisk på www.stavanger.kommune.no/horing-plan

Interimstyre i Hinna Park velforening vil stille med representanter, men håper at beboere i Hinna Park har anledning å være med på møtet

Oppstart byggearbeider trinn 1 på Odden

Naboinformasjon:

Vi tar kontakt på vegne av Odden 1 As, da vi i Veidekke har fått i oppdrag med å bygge trinn 1 på området i Hinna Park. Trinn 1 vil bestå av 3 boligbygg med 56 leiligheter og en parkeringskjeller under. Fasadene i prosjektet vil ha et preg av teglstein og metallkomposittplater og takene vil bli dekket med sedum. Det vil i trinn 1 også etableres noen uteområder med lekearealer i forlengelse av den offentlige fjordparken i sør.

Vi vil starte arbeidene i starten av juni med mindre graving etterfulgt av pelearbeider som vil vare frem til slutten av august. Vi regner med å holde på med dette trinnet frem til forsommeren 2026.

Et byggeprosjekt vil medføre en del støy, primært i fasen der vi fundamenterer, graver og jobber med råbygget. Vi har jobber med å redusere støy og co2 i prosjekteringen, slik at vi borer pelene i stedet for å hamre dem ned i bakken. Det er på ingen måte en støyfri prosess, men det er bedre enn alternativet som er ramming av pelene. Det vil bli en del tungtransport til og fra byggeplassen som også vil medføre støy.

Vi vet av erfaring at byggeplasser ofte er spennende og tiltrekkende for barn. Men, byggeplassen er en livsfarlig lekeplass. Vi vil gjøre vårt for å sikre byggeplassen på best mulig måte, men vi henstiller til foreldre med mindreårige barn:

            Hold barna vekk fra byggeplassen

            Vær oppmerksom på anleggstrafikk til og fra byggeplassen

Vi setter pris på interesse for det vi driver med, og tar gjerne imot spørsmål og andre henvendelser til vårt anleggskontor ute på byggeplassen eller på mail til meg rune.holm@veidekke.no.

Vi skal gjøre vårt beste for at ulempene skal bli minst mulig for alle i Hinna Park, men ber om forståelse for at noen ulemper i byggeperioden ikke er til å unngå.

Dersom det er spørsmål til utbyggeren Odden 1 As er kontaktpersonen Espen Ekeland espen.ekeland@OBOS.no.

Stavanger, 15. mai 2024

Veidekke Entreprenør AS, Rune Holm, Prosjektleder

Oppstart i nytt arbeidsområde Jåttåvågveien.

Nå starter KSR opp arbeid i nytt område i Jåttåvågveien. I dette området skal det legges nye kabler. Arbeidet vil primært foregå i eksisterende arealer. Bildet under viser nytt arbeidsområde.

 Vi starter først opp med å renske bort eksisterende belegg og vegetasjon i området. Når dette er gjennomført må det graves slik at de nye kablene kan legges ned. Beboere som blir berørt skal alltid sikres tilgang til sine eiendommer når arbeidet pågår.

Hinna Park Velforening – Interimsstyret 

På vegne av interimstyret og i rollen som styreleder gis det nedenfor en orientering om styresituasjonen i Hinna Park Velforening.

Under årsmøte 9. april 2024 i Hinna Park Velforening valgte sittende styre å trekke seg. Grunnen til at styret trakk seg var sak nr. 7 på årsmøte som gjelder forslaget til Stavanger kommunen om å omregulere tomt 01. Sakens ordlyd var at en vil beholde dagens regulering av tomten, at den benyttes til noe allmennyttig/friareal for bydelen, og at dette meldes i offentlig høring når denne legges frem av kommunen. 

Saken fikk flertall ved avstemming under årsmøte med god margin.

Saken i seg selv, fremlegging av saken til årsmøte og avstemming av saken under årsmøte er i trå med velforeningens vedtekter. 

Sittende styret hadde selv foretatt en selvstendig vurdering av saken, og kommet frem til at de ikke ønsket å bli sittende om saken fikk flertall. 

Et styret har mulig til å trekke seg. Årsmøte vedtok et interimstyre til å overta oppgavene, og drive foreningen etter vedtektene inntil nytt styret blir valgt. (Et interimstyret er et midlertidig styre.) 

Først av alt vil interimstyre takke avgåtte styreleder Harald Krohn Pettersen, som sammen med Gunnar Nygård stiftet velforeningen og resten av styret, for en fantastisk innsats i de årene velforeningen har eksistert. Alle med interesse- har kunnet følge med på initiativ og gjennomførte tiltak i regi av foreningen via hjemmesiden og facebook. Videre har velforeningen fungert som en informasjonskanal for alt byggearbeid som pågår eller er ferdig i området. Igjen takk for innsatsen! 

Interimstyre har siden årsmøte hatt flere styremøter, og forsøker å få et overblikk over hvilket ansvar og oppgaver som ligger til foreningen. Det er lagt et godt stykke arbeid i bunn, og interimstyret ser potensialet i videreutvikling av Hinna Park Velforening. I første omgang handler det likevel om å videreføre det arbeidet som er igangsatt, og følge opp vedtak fra årsmøte.

Styrearbeidet må fordeles mellom styremedlemmene i større grad enn tidligere, og kanskje involvere flere som kan ha interesse. 

Interimstyret består av følgende personer:

Elin Kro                    styreleder

Øyvind Bjaanes       nestleder/økonomi

Marit Hvidsten          styremedlem/kommunikasjon 

Tor Alm                      styremedlem/samarbeidsparter 

Ann Helen Jåthun    styremedlem/administrasjon

I tiden fremover vil vi kunngjøre det vi har å meddele på Hinna Park Velforening sin hjemmeside og facebook.

Med vennlig hilsen 

Elin Kro, styreleder

Hinna Park Velforening – Interimstyre

Hipp, hipp, hurra for 17. mai

Bunaden skal sjekkes, sølv og vinduer må pusses, bilen vaskes og blomsterkrukkene beplantes. Det er tid for forberedelser til 17. mai. 

I den anledning vil Hinna Park Velforening benytte anledningen til å takke alle sameier som tar en dugnadsøkt for felleskapet, noe som gir området et ansiktsløft til 17. mai.

17. mai forbinder også mange med skolekorps, og vi er heldige å ha Jåtten skolekorps som vårt lokale korps. Totalt 80 barn i alderen 8-18 år spiller i enten juniorkorpset eller hovedkorpset. 

Jåtten skolekorps skal også forberede seg til nasjonaldagen, og Hinna Park Velforening har invitert dem til marsjøvelse i vårt nabolag. I den anledning oppfordrer vi alle som er hjemme til å komme ut i gatene eller vinke fra balkongen.

Juniorkorpset spiller 8. mai mellom kl 17-19.

Hovedkorpset spiller 15. mai mellom kl 17-19.

I pausen blir det servert boller og saft til alle musikantene.

Hurra for 17. mai – og Hinna Park Velforening benytter anledningen til å gratulere alle med dagen.

Styret i HPV trekker seg…

Hinna Park Velforening hadde årsmøte tirsdag 9. april. Her valgte hele styret å trekke seg. Grunnen til dette var et forslag fra Sameiene B11, B 12 og B 13 med følgende ordlyd: «Hinna Park Velforening er imot reguleringsendring av tomt 01. Tomten må brukes til noe allmennyttig / friareal for bydelen Hinna Park».

HPV vil melde dette i den offentlig høring når denne legges frem.»

Dette ble vedtatt og det kunne ikke nåværende styre stille seg bak  fordi det strider mot våre prinsipper om at «mangfold og samhandling skaper en levende og trygg bydel» og styret valgte derfor å trekke seg fra kommende arbeidsoppgaver i HPV.

Der ble oppnevnt et interimstyre i HPV som vil fungere inntil nytt styre blir valgt. Info følger..

Styret i Hinna Park Velforening vil takke alle for mange gode år til beste for bydelens beboere og bedrifter.

Hilsen Styret i

Hinna Park Velforening

Vei ved Laberget stenges for gjennomkjøring

Mandag 08. april blir veien mellom Laberget og Jåttåvågveien stengt for gjennomkjøring. Stengingen skjer i forbindelse med opparbeidelse av nytt arbeidsområde. Det blir etablert snuhammer i enden av veien.

Bildet viser nytt arbeidsområde i rødt, snuhammer og gul stiplet linje viser hvor gang og sykkelsti vil bli.
« Eldre innlegg