Kaiprosjektet ved Skråtårnet  – status og forlenget arbeidstid.

Det går fremover med kaiprosjektet, men vi har hatt flere utfordringer blant annet knyttet til eksisterende ledninger som nå forlenges ut i ny fylling under den nye kaien.I den forbindelse har vi møtt på en ekstra utfordring med den siste ledningen, PE 1600, i vestsiden av kaien. Alle arbeider med fylling i sjø skulle vært ferdigstilt medio januar da siltgardinene med de blinkende lysene må fjernes innen utgangen av måneden. På grunn av arbeidene med PE 1600 så har vi fått tillatelse fra Statsforvalteren til å fortsette arbeidene med denne ledningen ut februar, da med en ny, lokal siltgardin rundt det berørte området. Ledningsarbeidet er en krevende operasjon og Vest Betong, som bygger kaien, har satt sine arbeider på vent i påvente av dette. For å forsere arbeidene noe så ønsker Stangeland Maskin å forlenge arbeidsdagen med en time, utover støyforskriftens definerte dagtid, kl 07-19, med arbeid frem til kl 20. Støymålinger viser at målt støynivå på dagtid både ligger under støyforskriftens anbefalte støygrense for arbeider på dagtid og på kveldstid, definert som kl 19-23. Vi er således innenfor gjeldende retningslinjer for bygge- og anleggsstøy. Når det gjelder bruk av lys så vil vi beklage den ulempe det har medført med at flomlys har blitt stående på utover arbeidsdagens slutt, noe entprenøren har skjerpet inn og har fokus på. Skulle det oppstå situasjon der lysene ikke er slått av, så er det fint om dere tar kontakt.

Tove Marie Sandvik, Tove.marie.sandvik@stavanger.kommune.no

Stavanger utvikling KF

Nattarbeid ved Hinnavågen 18-20. januar

Natt til lørdag 20. januar blir det støp av brodekke på broen som skal gå over jernbanen i Hinnavågen. Arbeidet må utføres på natt da det er arbeid over jernbanen, og må utføres uten togtrafikk. Dette arbeidet kan føre til støy, og vi beklager ulempene. Det vil også være behov for forebyggende arbeid natt til fredag 19.januar. Det forebyggende arbeidet vil ikke medføre særlig støy.

Arbeid ved Hinnavågen natt til fredag 05. januar-mandag 08. januar

Det blir nattarbeid fra natt til fredag 05. januar til mandag 08. januar ved jernbanen i Hinnavågen. Vi skal skyve forskalingsformen (det store blå stål-fagverket) til neste søyle på andre siden av jernbanen. Arbeidet må gjennomføres når det ikke er trafikk på toglinjene, og vi benytter oss av planlagt helgestenging av jernbanetrafikken. 

Gang- og sykkelsti vil i denne forbindelsen bli lagt om i området fra onsdag 03. januar til fredag 12. januar.

Bildet viser arbeidsområde i rødt.
Bildet viser hvor gang- og sykkelsti blir lagt om.