Kaiprosjektet ved Skråtårnet  – status og forlenget arbeidstid.

Det går fremover med kaiprosjektet, men vi har hatt flere utfordringer blant annet knyttet til eksisterende ledninger som nå forlenges ut i ny fylling under den nye kaien.I den forbindelse har vi møtt på en ekstra utfordring med den siste ledningen, PE 1600, i vestsiden av kaien. Alle arbeider med fylling i sjø skulle vært ferdigstilt medio januar da siltgardinene med de blinkende lysene må fjernes innen utgangen av måneden. På grunn av arbeidene med PE 1600 så har vi fått tillatelse fra Statsforvalteren til å fortsette arbeidene med denne ledningen ut februar, da med en ny, lokal siltgardin rundt det berørte området. Ledningsarbeidet er en krevende operasjon og Vest Betong, som bygger kaien, har satt sine arbeider på vent i påvente av dette. For å forsere arbeidene noe så ønsker Stangeland Maskin å forlenge arbeidsdagen med en time, utover støyforskriftens definerte dagtid, kl 07-19, med arbeid frem til kl 20. Støymålinger viser at målt støynivå på dagtid både ligger under støyforskriftens anbefalte støygrense for arbeider på dagtid og på kveldstid, definert som kl 19-23. Vi er således innenfor gjeldende retningslinjer for bygge- og anleggsstøy. Når det gjelder bruk av lys så vil vi beklage den ulempe det har medført med at flomlys har blitt stående på utover arbeidsdagens slutt, noe entprenøren har skjerpet inn og har fokus på. Skulle det oppstå situasjon der lysene ikke er slått av, så er det fint om dere tar kontakt.

Tove Marie Sandvik, Tove.marie.sandvik@stavanger.kommune.no

Stavanger utvikling KF

Nattarbeid ved Hinnavågen 18-20. januar

Natt til lørdag 20. januar blir det støp av brodekke på broen som skal gå over jernbanen i Hinnavågen. Arbeidet må utføres på natt da det er arbeid over jernbanen, og må utføres uten togtrafikk. Dette arbeidet kan føre til støy, og vi beklager ulempene. Det vil også være behov for forebyggende arbeid natt til fredag 19.januar. Det forebyggende arbeidet vil ikke medføre særlig støy.

Arbeid ved Hinnavågen natt til fredag 05. januar-mandag 08. januar

Det blir nattarbeid fra natt til fredag 05. januar til mandag 08. januar ved jernbanen i Hinnavågen. Vi skal skyve forskalingsformen (det store blå stål-fagverket) til neste søyle på andre siden av jernbanen. Arbeidet må gjennomføres når det ikke er trafikk på toglinjene, og vi benytter oss av planlagt helgestenging av jernbanetrafikken. 

Gang- og sykkelsti vil i denne forbindelsen bli lagt om i området fra onsdag 03. januar til fredag 12. januar.

Bildet viser arbeidsområde i rødt.
Bildet viser hvor gang- og sykkelsti blir lagt om.

Hinna Optikk gjør mer enn bare å selge briller…

Vi på Hinna Optikk ønsker å være en optisk butikk og klinikk som engasjerer oss i bydelen. Både med å tilby synsundersøkelser og gode produkter, men også å dele kunnskap og skape aktiviteter.

Vi har siden vi åpnet i oktober deltatt på stand på fotballcup med fokus barn og syn, juleverksted for barn, hatt mini foredrag i butikk på «syn under og etter fødsel», «tørre øyne-foredrag» med grunner til tørre øyne og hva man kan gjøre ved forskjellige tilstander. Og så har vi planer om mye aktivitet til våren.

Vi ønsker også å tilby bedrifter og borettslag bedrift-tilbedrift avtaler som gir rabatterte priser på enkelte tjenester og varer.

Omlegging av trafikk øst for Viking stadion.

Forberedende arbeider øst for viking stadion er så smått i gang. Mandag 4. desember stenges deler av Gamle Jåttåvågen og trafikken vil legges om via Laberget. Korttidsparkeringen utenfor BOUVET vil bli flyttet opp på gang- og sykkelvei da denne stenges for bruk. Omleggingen skjer i forbindelse med utbygging av Bussveien, og etablering av ny rundkjøring i området. 

Adkomst for varelevereranse til Stadionparken vil bli opprettholdt under hele anleggsgjennomføringen. Arbeidet estimeres å være ferdig i månedsskifte februar/mars. 

Midlertidig omlegging av gang- og sykkelvei et område langs jernbanen.

Mandag 20. november må vi stenge deler av Gandsfjordruten langs jernbanen. Omleggingen skjer i forbindelse med å legge til rette for at forskalingsformen (det store blå stål-fagverket) skal skyves nærmere jernbanen. Området blir stengt frem til 30. november. Gående og syklende ledes over til Hinnavågen. Resterende deler av Gandsfjordruten vil være åpen. Alle endringer skiltes.

Stasjonsveien–Gauselvågen..

Bussveien på denne strekningen blir for det meste egen trasé for bussen, med fortau og sykkelfelt på sidene. Prosjektet omfatter også kulvert for biltrafikk, én i nord, og en rundkjøring under bakken i sør. Prosjektet skal være ferdig bygget i løpet av 2026.

Legger om trafikken ved Austtunsletta

Fredag 03. november vil vi legge om trafikken ved Austtunsletta. Trafikken legger vi om i løpet av kvelden, når ettermiddagsrushet er overstått. I dette området har vi det siste året etablert ny undergang for gående og syklende som vi åpnet for gjennomgang 10. oktober. Nå er arbeidet med å rive den gamle undergangen ferdig, og trafikken legges om for å kunne etablere ramper ned/opp fra rundkjøring i konstruksjonen under bakken. 

Mindre trafikkomlegging i Jåttåvågen

Onsdag 01. november blir det en mindre trafikkomlegging i Jåttåvågen. Omleggingen skjer i forbindelse med opparbeiding av nytt arbeidsområde. 

Pelearbeidet ferdigstilles  mandag 30. oktober, men meisling av gamle betongelementer gjør at det dessverre ikke blir stille.

Da kan vi med glede informere om at pelearbeidet ferdigstilles mandag formiddag. Sluttfasen av dette arbeidet gikk heldigvis raskere enn forutsatt.

Dette betyr at vi nå går inn i en ny fase av prosjektet, men dessverre fremdeles med støyende arbeider.

Det var, som dere kjenner til, stor anleggsvirksomhet i Jåttåvågen og entreprenøren finner mange gamle, solide betongelementer (dekker, kranfundament, kaielement  mv) på og under bakken. Dette må bort når det skal bygges nytt med blant annet vann- og avløpsledninger, vei, torg og park til den nye bebyggelsen.

Dagens kaifront består av et langt betongelement som må fjernes og det dukker fremdeles opp noen mindre betongelementer andre steder på området. Den støyende meislingen gjøres for å dele opp betongelementene før de kan klippes for dermed å skille ren betong, som kan gjenbrukes, fra armeringsjernene, som gjenvinnes.

Dette gir beklageligvis perioder med mye støy og entreprenøren kan per i dag ikke si noe om hvor lang tid det vil ta. Arbeidet igangsettes onsdag 1. november.

Vest Betong er ellers godt i gang med å produsere elementene til den nye kaien. Disse vil bli heist på plass utover senhøsten og vinteren.

Stangeland Maskin jobber både med ledningsanlegg og med utfyllingsarbeidet i sjø, og vil om kort tid gå i gang med plastringsarbeidet som utgjør selve overflaten av fyllingen.

Igjen – takk for tålmodigheten. Det blir fint til slutt!

Dersom du har spørsmål om anleggsarbeidet, kan du kontakte Stavanger utvikling KF v/Tove Marie Sandvik på e-post: tove.marie.sandvik@stavanger.kommune.no

Onsdag 1.november legger vi om gang- og sykkelsti ved Diagonalen:

Onsdag 1.november legger vi om gang- og sykkelsti ved Diagonalen. Vi skal begynne utbygging av bussveien på denne strekningen, og første steg er å stenge eksisterende undergang under Diagonalen ved Jåtten. Det åpnes ny undergang under Diagonalen ca. 150 meter lenger nord som skal benyttes til gang- og sykkeltrafikk fremover. Når rundkjøring under bakken er tatt i bruk og arealet over rundkjøring er opparbeidet i 2026 kan en velge å krysse Diagonalen på bakkeplan. Endringen som nå gjøres kan medføre noe lengre avstand for personer i området frem til 2026. .Vi vil minne om at skolegården ved Jåtten skole ikke skal brukes for gjennomgang. Ny gang- og sykkelsti vil bli godt skiltet i området.