Stavanger kommune inviterer til informasjonsmøte, for berørte og interesserte, om plan 2828 – detaljregulering for bofellesskap i Jåttåvågen – Hinna kommunedel

Onsdag 29.05.2024 kl. 16.00-18.00.

Møtet avholdes i kantinen i Olav Kyrres gate 23.

Høring av plan 2828 – detaljregulering for bofellesskap i Jåttåvågen – Hinna kommunedel

Utvalg for by- og samfunnsutvikling behandlet planen i møte den 02.05.2024, og vedtok å sende den på høring. Se vedlagt oversiktskart der planområdet er markert. Formålet med planen er å regulere et offentlig bofellesskap for 8 beboere med døgnbemanning, på gnr/bnr 16/1539, Laberget- reguleringsplan 2313. Området skal reguleres til offentlig tjenesteyting med seks tilhørende parkeringsplasser i Laberget gate. Den sørlige delen av planområdet skal reguleres til offentlig park.. Reguleringsplanen kan ha betydning for deg som grunneier/nabo. Også leietakere og andre som har rettigheter til bruk av eiendommen kan bli berørt, og grunneier har plikt til å varsle disse. Alle dokumentene til denne plansaken finner du elektronisk på www.stavanger.kommune.no/horing-plan

Interimstyre i Hinna Park velforening vil stille med representanter, men håper at beboere i Hinna Park har anledning å være med på møtet