Hinna Park Velforening – Interimsstyret 

På vegne av interimstyret og i rollen som styreleder gis det nedenfor en orientering om styresituasjonen i Hinna Park Velforening.

Under årsmøte 9. april 2024 i Hinna Park Velforening valgte sittende styre å trekke seg. Grunnen til at styret trakk seg var sak nr. 7 på årsmøte som gjelder forslaget til Stavanger kommunen om å omregulere tomt 01. Sakens ordlyd var at en vil beholde dagens regulering av tomten, at den benyttes til noe allmennyttig/friareal for bydelen, og at dette meldes i offentlig høring når denne legges frem av kommunen. 

Saken fikk flertall ved avstemming under årsmøte med god margin.

Saken i seg selv, fremlegging av saken til årsmøte og avstemming av saken under årsmøte er i trå med velforeningens vedtekter. 

Sittende styret hadde selv foretatt en selvstendig vurdering av saken, og kommet frem til at de ikke ønsket å bli sittende om saken fikk flertall. 

Et styret har mulig til å trekke seg. Årsmøte vedtok et interimstyre til å overta oppgavene, og drive foreningen etter vedtektene inntil nytt styret blir valgt. (Et interimstyret er et midlertidig styre.) 

Først av alt vil interimstyre takke avgåtte styreleder Harald Krohn Pettersen, som sammen med Gunnar Nygård stiftet velforeningen og resten av styret, for en fantastisk innsats i de årene velforeningen har eksistert. Alle med interesse- har kunnet følge med på initiativ og gjennomførte tiltak i regi av foreningen via hjemmesiden og facebook. Videre har velforeningen fungert som en informasjonskanal for alt byggearbeid som pågår eller er ferdig i området. Igjen takk for innsatsen! 

Interimstyre har siden årsmøte hatt flere styremøter, og forsøker å få et overblikk over hvilket ansvar og oppgaver som ligger til foreningen. Det er lagt et godt stykke arbeid i bunn, og interimstyret ser potensialet i videreutvikling av Hinna Park Velforening. I første omgang handler det likevel om å videreføre det arbeidet som er igangsatt, og følge opp vedtak fra årsmøte.

Styrearbeidet må fordeles mellom styremedlemmene i større grad enn tidligere, og kanskje involvere flere som kan ha interesse. 

Interimstyret består av følgende personer:

Elin Kro                    styreleder

Øyvind Bjaanes       nestleder/økonomi

Marit Hvidsten          styremedlem/kommunikasjon 

Tor Alm                      styremedlem/samarbeidsparter 

Ann Helen Jåthun    styremedlem/administrasjon

I tiden fremover vil vi kunngjøre det vi har å meddele på Hinna Park Velforening sin hjemmeside og facebook.

Med vennlig hilsen 

Elin Kro, styreleder

Hinna Park Velforening – Interimstyre

Share via
Copy link
Powered by Social Snap