Stasjonsveien–Gauselvågen..

Bussveien på denne strekningen blir for det meste egen trasé for bussen, med fortau og sykkelfelt på sidene. Prosjektet omfatter også kulvert for biltrafikk, én i nord, og en rundkjøring under bakken i sør. Prosjektet skal være ferdig bygget i løpet av 2026.

Legger om trafikken ved Austtunsletta

Fredag 03. november vil vi legge om trafikken ved Austtunsletta. Trafikken legger vi om i løpet av kvelden, når ettermiddagsrushet er overstått. I dette området har vi det siste året etablert ny undergang for gående og syklende som vi åpnet for gjennomgang 10. oktober. Nå er arbeidet med å rive den gamle undergangen ferdig, og trafikken legges om for å kunne etablere ramper ned/opp fra rundkjøring i konstruksjonen under bakken. 

Mindre trafikkomlegging i Jåttåvågen

Onsdag 01. november blir det en mindre trafikkomlegging i Jåttåvågen. Omleggingen skjer i forbindelse med opparbeiding av nytt arbeidsområde. 

Share via
Copy link
Powered by Social Snap